SeriousFun
SeriousFun Matthijs Matt van Leeuwen Forest Young Interbrand New York

SeriousFun logo Interbrand New York Matthijs Matt van Leeuwen Forest Young

SeriousFun logo matthijs matt van leeuwen Forest Young Interbrand New York

SeriousFun Interbrand New York Matthijs Matt van Leeuwen Forest Young

SeriousFun Interbrand New York Matthijs Matt van Leeuwen Forest Young

SeriousFun Matt van Leeuwen, Forest Young, Interbrand New York

SeriousFun Matt van Leeuwen, Forest Young, Interbrand New York

SeriousFun shirt Matthijs van Leeuwen Forest Young Interbrand New York

SeriousFun Matthijs Matt van Leeuwen, Forest Young, Interbrand New York

SeriousFun Matthijs Matt van Leeuwen, Forest Young, Interbrand New York

2011/12

Visual Identity with Forest Young for SeriousFun @Interbrand New York